Regulamin konkursu

facebook

Regulamin konkursu:

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Konkursu  jest firma KOVALOWE z siedzibą w Jata 1 B, 37-430 Jeżowe, zwana dalej Organizatorem.
  2. Sponsorem nagród jest firma KOVALOWE z siedzibą w Jata 1 B, 37-430 Jeżowe.
  3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są w terminie: od 20.05.2023r. do dnia 22.05.2023 r. do godziny 23:59.
  5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 23.05.2023 r.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.
  7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc.
  8. Konkurs jest przeprowadzany na profilu Organizatora na Instagramie pod adresem:
  https://www.instagram.com/kovalowe/
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium RP, konsumenci w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora i Sponsora oraz członków ich najbliższej rodziny (dzieci, współmałżonkowie, rodzice).
  2. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, które są fanami profilu Organizatora na Instagramie, znajdującego się pod adresem: https://www.instagram.com/kovalowe/
 1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
  4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest: 
  a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram;
  b. zamieszczenie pod postem konkursowym  wymyślonej przez Uczestnika konkursu odpowiedzi na zadane pytanie. Zadanie konkursowe, które należy wykonać dokładnie brzmi: Wsparcie, siła, motywacja. Kto jest w osobą w Twoim życiu, która wspiera Cię we wszystkich działaniach?
 2. Każdy uczestnik konkursu może zamieścić dowolną liczbę wypowiedzi konkursowych.
  6. Treści naruszające regulamin Instagrama mogą zostać usunięte przez Organizatora i tym samym ich autor zostaje wykluczony z uczestnictwa w Konkursie.
 • 3. NAGRODA
  1. Nagrodą  w Konkursie jest wejściówka na Pokaz Mody KOVALOWE na Zamku Baranów Sandomierski.
 1. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.
 2. Nagrody podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 20 lipca 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 1509) z uwagi, że ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100).
  4. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 • 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
  1.Organizator wybierze Laureata Konkursu, którzy zamieści pod postem konkursowym najbardziej ciekawe i nieszablonowe odpowiedzi na pytanie konkursowe.
  2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagramie lub na adres e-mail.
  3. Nagroda  zostanie wysłane Laureatowi  przesyłką pocztową.
  4. Organizator zastrzega, iż przesyła nagrody jedynie na terytorium Polski.
 1. W celu przekazania Nagrody, Laureat w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody
 2. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
  8. Organizator ma prawo podać dane Uczestnika (imię i nazwisko) na swoim profilu Facebook, na co Uczestnicy poprzez przystąpienie do Konkursu – wyrażają zgodę.
  9. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Laureata w ciągu 10 dni od daty przesłania danych adresowych.
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
  11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 • 5. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wydania Nagród.
  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie”.
  4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.
 • 6. DANE OSOBOWE
  1.Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator Konkursu, tj. KOVALOWE z siedzibą w Jata 1 B, 37-430 Jeżowe.
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon) przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym ogłoszenia wyników Konkursu, prawidłowego przekazania nagród, rozpatrzenia reklamacji, odpowiedzi na pytania Uczestników Konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas trwania konkursu.
  4. Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawidłowej realizacji Konkursu.
  5.Każdy z uczestników ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym .m.in.  Kodeks Cywilny.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Instagram Organizatora.